REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE WWW.BELAMILA.PL

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jerzego Kosima, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U "Okna" Jerzy Kosim, ul. Zawierciańska 6, lok. 6, 32-310 Klucze, NIP: 637-106-41-50, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, za pośrednictwem sklepu internetowego www.belamila.pl (zwanego dalej : "Sklepem internetowym").

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się: mailowo: sklep@belamila.pl, listownie: F.H.U "Okna" Jerzy Kosim, ul. Zawierciańska 6, lok. 6, 32-310 Klucze lub telefonicznie: 889127157.

§ 1 DEFINICJE

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je Dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę Dostawy;

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;

Dostawca -  oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostarczania Towarów:

 1. firmę kurkierską,

 2. Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,

 3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącą usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat); 

Dowód zakupu/dowód zawarcia transakcji – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru;​

Klient -  osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym na warunkach wskazanych w Regulaminie, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży oraz na rzecz której świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sklep Internetowy informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Sprzedawca - F.H.U "Okna" Jerzy Kosim, ul. Zawierciańska 6, lok. 6, 32-310 Klucze, NIP: 637-106-41-50, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, e-mail: sklep@belamila.pl, telefon: 889127157.

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy działający w domenie www.belamila.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu; 

Towar - wyrób dostępny w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do którego można złożyć Zamówienie i który może być przedmiotem Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827);

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami);

Zamówienie - dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta, prowadząca bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, zasad świadczenia usług newsletter drogę elektroniczną, zasad rejestracji i korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym, oraz innych uprawnień i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy.

 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenia zgody na przestrzeganie zawartych w nim postanowień (akceptacja Regulaminu).

 3. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz korzystanie z usług dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu wymaga spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych: stosowania przeglądarki internetowej w wersji conajmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11 lub nowszych, jak również włączenie obsługe języka skryptowego JavaScript.

 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu Internetowego.

 8. Klient zobowiązany jest do:

  • nie dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

  • nie działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; 

  • wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny; 

  • nie podejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.

 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 10.  W sytuacji sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z prawem właściwym dla Kupującego będącego Konsumentem spoza Unii Europejskiej, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące w danym kraju Konsumenta.

 § 3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.

 2. Zamówienia mogą składać Klienci bez uprzedniego dokonania rejestracji podając niezbędne dane jak i po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym.

 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka po uprzednim dokonaniu wyboru odpowiedniego rozmiaru Towaru. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka na liście Zamówienia zmienia się wskaźnik Towarów. Listę Zamówienia można dowolnie modyfikować.

 4. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wypełnia wszystkie niezbędne dane w formularzu Zamówienia, wskazuje sposób dostawy oraz płatności za Zamówienie. Następnie pojawi się na ekranie podsumowanie dokonywanego Zamówienia, zawierające m.in.: zamawiany Towar, cenę jednostkową poszczególnych Towarów oraz wartość zbiorczą, informacje dotyczące adresu dostawy, koszt dostawy i formę płatności wybraną przez Klienta.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać jego zmiany, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, aż do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

 6. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru, znajduje się między innymi numer Zamówienia, którego dokonał Klient.

 7. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, pod który Towar ma być dostarczony. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy. 

 8. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały uiszczone) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zapłacona kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 9. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 10. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 11. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku przelewu bankowego – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy,

  • w przypadku przelewu internetowego – po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia od operatora o dokonanej płatności Klienta,

  • w pozostałych przypadkach - w dniu zawarcia umowy.

 12. Towar marki BELAMILA wykonywany jest ręcznie, w związku z tym w wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu.  W takiej sytuacji Klientowi zostanie niezwłocznie przesłana na podany przez niego adres e-mail informacja, w której Klient zostanie powiadomiony o nowym terminie realizacji Zamówienia. Klientowi będzie w tym przypadku przysługiwało prawo rezygnacji ze złożonego Zamówienia poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o tym fakcie w na adres poczty elektronicznej sklepu sklep@belamila.pl. Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy, jeśli kwoty te zostały zapłacone przez Klienta, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w powyższym e-mailu. Zwrot ten zostanie dokonany w terminie 2 Dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca otrzyma rezygnację ze złożonego Zamówienia. 

 

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja pozwala na bezpłatne utworzenie indywidualnego Konta Klienta.

 2. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (e-mail Klienta) i hasłem (które zostało ustalone przez niego w formularzu rejestracyjnym, składające się z minimum 6 znaków). Dane te są poufne. Rejestracja wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, w formie elektronicznej na adres poczty e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

 § 5 CENY, WARUNKI I METODY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Ceny zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.

 3. Koszt dostawy, której dokonuje Sprzedawca na adres podany przez Klienta znajduje się w zakładce Formy płatności i dostawy.

 4. W przypadku płatności dokonywanej przelewem bankowym na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

 5. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

 • płatność gotówką za pobraniem;

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A., którego numer znajduje się w potwierdzeniu zamówienia.

 

 § 6 WYSYŁKA

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granice kraju.

 2. Towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Sposób dostarczanie Towaru ograniczone jest do form umieszczonych w formularzu Zamówienia.

 3. Klient może dokonać osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 4. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form umieszczonych w formularzu Zamówienia.

 5. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient. Koszt ten doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy.

 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta automatycznie oznacza akceptację warunków i kosztów dostawy Towaru.

 7. Towar nadawany jest na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. W przypadku wybrania dostawy przy pomocy Paczkomatu, Towar zostanie dostarczony do skrytki wybranej przez Klienta.

 8. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy.

 9. Przy odbiorze przesyłki od Dostawcy Klient ma możliwość sprawdzenia, czy jej zawartość jest zgodna z dokonanym Zamówieniem, jak i czy otrzymany Towar nie jest uszkodzony. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Klient powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie Sprzedawcę na drodze telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 10. Wraz z dokonaniem odbioru przesyłki  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta.

 11. Czas doręczenia Zamówienia poza granicę Polski zależy od kraju dostawy. W celu sprawdzenia przybliżonego czasu doręczenia Klient proszony jest o kontakt e-mailowy: sklep@belamila.pl

 12. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 13. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad.

 14. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

 15. Dostawa Towaru na terenie Polski zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę w terminie do 7 Dni roboczych następujących po dniu, w którym zaksięgowano płatność dokonaną przez Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności gotówką (za pobraniem) dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie do 7 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca dokonał potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

 

 § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, będący Konsumentem ma prawo (na mocy przepisów Ustawy o prawach konsumenta), bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w fizyczne posiadanie towaru. Dla zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 5. Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru w wysokości opłaty za wysyłkę towaru. Jeżeli Klient wybierze inny sposób dostarczenia Towaru niż za pośrednictwem poczty (tj. inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę) Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem (odesłaniem) towaru.

 

§ 8 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy.

 2. Reklamacje należy wysłać na adres Sprzedawcy. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu - paragonem i zgłoszeniem reklamacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 3. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta, usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad albo obniżenia ceny.

 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 6. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego, w tym przerw w funkcjonowania Stron Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać pocztą na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: sklep@belamila.pl. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot, datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.

 7. Reklamacji nie podlegają:

 • Naturalne zużywanie się produktu, produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

  8. Zwrotom i Wymianom nie podlegają: Zamówienia i zmiany wykonane na indywidualne życzenie Klinta.

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego w tym klientów, przetwarzane są przez Sprzedawcę,  zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.

 3. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Sprzedawcę i nie będą nikomu udostępniane, za wyjątkiem organów wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

 5. Dane osobowe przetwarzane są w takich calach jak: realizacja przepisów prawa; utworzenie Konta, realizacja Zamówienia, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną, rozpatrywanie składanych reklamacji oraz inne czynności wskazanych w Regulaminie; działanie promocyjne i handlowe Sprzedawcy.

 6. Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@belamila.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika Serwisu występującego z takim żądaniem.

 7. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu traktowany jest jako baza danych. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL).

 8. Administratorem Państwa danych jest F.H.U "Okna" Jerzy Kosim, ul. Zawierciańska 6, lok. 6, 32-310 Klucze, NIP: 637-106-41-50, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, za pośrednictwem sklepu internetowego www.belamila.pl. Podane przez  Państwa dane osobowe  będą przetwarzane w następujących celach: 

 •  a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych w serwisie www.belamila.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych podczas składania zamówienia będzie skutkowało niemożliwością jego realizacji zamówienia,  w tym wykonania zobowiązań, przyjętych przez F. H. U. "Okna" Jerzy Kosim w ramach zawieranych z Państwem umów.

 • b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu F. H. U. "Okna" Jerzy Kosim, do czasu zakończenia umowy  lub złożenia sprzeciwu;

 • c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

 • d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu F. H. U. "Okna" Jerzy Kosim, do czasu  wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 

 • e) prowadzenia procesów reklamacyjnych –  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu F. H. U. "Okna" Jerzy Kosim, przez okres 3 lat od zakończenia umowy;  

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych.  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych);  posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z punktem obsługi klienta wysyłając maila na adres: sklep@belamila.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.belamila.pl.

§ 9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.belamila.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.belamila.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.belamila.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

   

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na stronie głównej Sklepu Internetowego, wyświetlanej przez okres nie krótszy niż 7 Dni roboczych oraz poprzez wysłanie przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail adresowanej do zarejestrowanych Klientów na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

 3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 7 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.

 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

§ 11 NEWSLETTER 

 1. Każdy Klient może skorzystać z nieodpłatnej usługi Newslettera świadczonej drogą elektroniczną.

 2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.  W każdej chwili zgodę tę można cofnąć.

 3. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta informacji handlowych, w tym między innymi informacji o dostępnych Towarach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę oraz planowanych promocjach, jak i wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

 4. W celu otrzymywania Newslettera Klient może podczas wyrazić zgodę na jego otrzymywanie podczas zakładania Konta Klienta dla potrzeb dokonania zakupów w Sklepie Internetowym lub też niezależnie od rejestracji dla tych potrzeb.

 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zgody Klienta na otrzymywania Newslettera, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Klienta do grona osób, którym będzie przesyłany Newsletter.

 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Sklepu Internetowego

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego  i Ustawy o prawach konsumenta. 

 3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. Wszelkie materiały, elementy grafiki, kompozycje elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym materiały stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w niniejszym Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie.

 6. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia. 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 listopada 2015 roku.